Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JOZON B.V. 

Identiteit van de ondernemer

Jozon B.V.
Madame Curieweg 17
5482 TL Schijndel

073 54 94 014
[email protected]

KvK 16058304
BTW NL818061078B01

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane 
aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk is 
afgeweken. De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden door het enkel feit van zijn opdracht c.q. het tot stand komen van de 
overeenkomst, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden 
luiden. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Bestelde artikelen verzenden wij uitsluitend na betaling. Wij versturen alleen met DPD. Bestellingen in Nederland vanaf € 60,- worden gratis verzonden. Bestellingen in België en Duitsland worden gratis verzonden vanaf € 150,- Indien u de goederen komt afhalen, dan gelieve binnen 3 dagen langs te komen, mits anders afgesproken. Afhalen kan tijdens de openingsuren, zoals vermeld op onze website. 

3. Heeft u het verkeerde artikel besteld of ontvangen? Dan kunt u het artikel binnen 14 dagen aan ons retour sturen. Retour/verzendkosten in geval van verkeerd besteld zijn voor de koper. Een retourzending kunnen wij enkel in behandeling nemen als er duidelijk een naam en factuurnummer op staat. Wij streven er naar om de retourzending binnen een week volledig af te handelen. Wilt u zo vriendelijk zijn om een retourzending altijd vooraf aan ons kenbaar te maken?

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de kosten van retourzending voor rekening van de klant.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. De retour dient aan de retourvoorwaarden te voldoen.

4. Al onze aanbiedingen en door ons toegezonden prijslijsten zijn vrijblijvend en 
gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens e.d. 

5. Mondelinge afspraken binden ons niet dan nadat en voorzover zij door ons 
schriftelijk zijn bevestigd. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze 
Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van 
deze Algemene Voorwaarden. 

6. Bedingen waarbij van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt afgeweken 
zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Eventuele 
afwijkingen van deze voorwaarden, door ons te eniger tijd toegepast of getolereerd 
ten voordelen van de wederpartij, geven deze laatst nimmer het recht zich later 
daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem 
vaststaand, voor zich op te eisen. 

7. Indien na de aanvaarding van een opdracht een wijziging optreedt in de prijzen 
van materialen of grondstoffen, verhouding van betaalmiddelen, vrachttarieven, 
in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren voor ons of 
onze leveranciers waardoor onze kostprijs hoger wordt dan op het moment van 
aanvaarding van de opdracht, zijn wij gerechtigd, indien de aflevering niet binnen 
drie maanden na aanvaarding van de opdracht of het sluiten van de overeenkomst 
heeft plaatsgevonden, deze prijsverhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact 
te bepalen was, op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst. 

8. In geval van wijziging in een door ons aangenomen opdracht, welke op verzoek 
van onze wederpartij is doorgevoerd, zijn wij gerechtigd de door die wijziging 
veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 

9. Alle leveringen geschieden uit ons magazijn te Schijndel, tenzij de levering 
rechtstreeks van onze leverancier aan de wederpartij plaatsvindt, in welk geval de 
levering uit het magazijn van onze leverancier geschiedt. De wijze van transport 
zal door ons worden bepaald. Mocht de wederpartij verzoeken om een andere 
wijze van verzending, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste. Het risico 
van de te leveren goederen gaat op de wederpartij over, op het moment dat zij de 
plaats, vanaf waar het vervoer naar de wederpartij plaatsvindt, hebben verlaten. 
Het risico tijdens vervoer is steeds voor de wederpartij. 

10. Bij ontvangst van de goederen dient de wederpartij zorg te dragen voor geschikte 
opslagruimte, gevrijwaard voor schade of ontvreemding. 

11. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot al hetgeen ons ter zake van 
deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de 
wederpartij ons is verschuldigd, is voldaan, dan wel waar door de wederpartij 
zekerheid voor is gesteld. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet 
bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in 
eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van 
derden te brengen. Wij zijn bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen ter zake 
weer tot ons te nemen en afgifte daarvan te vorderen, zonder dat gerechtelijke 
tussenkomst is vereist, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn 
niet aansprakelijk voor mogelijke schade, zij het direct of indirect en die bij onze 
wederpartij of haar afnemers zou kunnen ontstaan, door het tot ons nemen van 
de niet betaalde goederen. 

12. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot 
afkeuring of weigering van de gehele partij. 

13. De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd 
voor uitvoering van de verkregen opdracht in ons bezit zijn gekomen. 
De opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven 
en zijn voor ons niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij 
overschrijding van de overeengekomen termijnen is de wederpartij gerechtigd 
schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch 
niet eerder dan nadat wederpartij ons schriftelijk nog een redelijke termijn van 
tenminste vier weken heeft gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen en 
wij binnen die termijn niet hebben gepresteerd. 

14. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief B.T.W., eventuele 
transportkosten en overheidsheffingen, van welke aard dan ook. 

15. Betaling van onze facturen dient te geschieden te onzen kantore of door storting of 
overschrijving op onze bank- of girorekening en wel zonder enige aftrek of korting 
binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Verrekening is 
niet toegestaan. 

16. Bij deellevering zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en 
hiervoor betaling te verlangen. 

17. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij hebben 
wij het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden, 
onverminderd onze eventuele rechten op schadevergoeding. Indien de wederpartij 
niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaald wordt hij geacht 
van rechtswege, in gebreke te zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist 
en hebben wij het recht een contractuele rente van 1% per maand, te rekenen 
vanaf de vervaldag van de factuur, in rekening te brengen, onverminderd de ons 
verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle eventuele kosten, 
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder-, 
advocaatkosten zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde 
nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten 
laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% 
van het factuurbedrag. 

18. Onze wederpartij zal alle met hem gemaakte afspraken, van welke aard dan ook, 
en daarmee verband houdende aantekeningen en correspondentie met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid en discretie behandelen en niet aan derden openbaar 
maken, behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds. 

19. Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en beschrijvingen, vermeld in onze folders, 
catalogi, prijscouranten en offertes alsmede opgaven of adviezen over maten, 
capaciteiten, mogelijkheden e.d., ook indien mondeling genoemd, gelden slechts 
bij wijze van aanduidingen zijn daardoor vrijblijvend en voor ons niet bindend. 
Afwijking van aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of 
aansprakelijkheid onzerzijds welke het gevolgd is van het gebruik van de door ons 
geleverde of geïnstalleerde artikelen. 

20. Alle reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering c.q. ontvangst van 
de zaken schriftelijke door middel van aangetekend schrijven bij ons te worden 
ingediend op straffe van verval van rechten. 

21. Wij garanderen de wederpartij een deugdelijke constructie van de door onze 
geleverde zaken, mits wij een dergelijke garantie krijgen van onze leveranciers. 
Deze garantie geldt voor de duur van één jaar vanaf de dag waarop de zaken door 
ons zijn geleverd. 

22. Wij zijn slechts aansprakelijk voor die gebreken, die het rechtstreekse gevolg 
zijn van een door ons verkeerd geleverde constructie, zulks ten bewijze van 
onze wederpartij. Bij gegronde bevinding van de betreffende klacht, zijn inslecht 
gehouden de artikelen of onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te 
vervangen. Indien naar ons oordeel de kosten van herstel niet in verhouding 
staan tot het belang van de wederpartij bij herstel, heeft wederpartij, naar keuze 
van ons, recht op schadevergoeding in plaats van herstel, welke schadevergoeding 
is beperkt tot het factuurbedrag wat door ons aan de wederpartij in rekening 
is gebracht. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte 
(gevolg)schade aan de wederpartij of aan derden, ontstaan ten gevolge van het 
verwerken van ondeugdelijk materiaal of van constructiefouten in de gebruikte 
artikelen, behoudens door de wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld 
onzerzijds. 

23. Niettegenstaande bepalingen van deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag dat door een verzekering wordt uitgekeerd, indien onze 
aansprakelijkheid gedekt wordt door een verzekering. 

24. De rechtsvordering van wederpartij op ons tot schadevergoeding of tot herstel 
vervalt in ieder geval door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij terzake bij ons 
heeft geprotesteerd. 

25. Wij zijn gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode 
te verlengen, gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn, aan onze 
verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het 
sluiten van de overeenkomst worden verhinderd aan onze verplichtingen uit deze 
overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, 
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, 
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, 
alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of 
grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekken, evenals bij opslag of gedurende 
transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, 
buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der 
overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van ons niet meer kan worden 
verlangd. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd 
wordt, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
In dat geval hebben wij recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten. 
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst door ons reeds ten dele is 
uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering 
meer dan drie maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds 
afgeleverde deel van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde 
koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde 
gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting, hetgeen hem reeds 
geleverd was naar ons terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, 
indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van 
de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt 
tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 

26. Al onze vorderingen zijn terstond opeisbaar indien de wederpartij ophoudt 
met betalen, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van 
faillissement wordt verklaard, dan wel de wettelijke schuldsaneringsregeling op 
de wederpartij van toepassing wordt verklaard, door beslaglegging, onder curatele 
stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 
ervan verliest, dan wel de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. Als dan 
hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op 
schadevergoeding en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

27. De vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In geval van 
vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, verplichten 
partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg en 
dient aansluiting te worden gezocht bij de bepaling die qua strekking het meest 
beantwoordt aan de nietige/vernietiging bepaling. 

28. Op de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de uit die 
overeenkomst voortvloeiende geschillen is, met uitsluiting van internationale 
verdragen, uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

29. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse 
Rechter die op basis van onze vestigingsplaats bevoegd is om van het geschil 
kennis te nemen, tenzij zulks in strijd is met de dwingende rechtelijke bepalingen. 
Niettemin komt ons de bevoegdheid toe een zaak aanhangig te maken voor de 
bevoegde rechterin de plaats waar de wederpartij woont of gevestigd is.